Algemene ledenvergadering, 13 november 2019 in hotel Almirante


Onze voorzitter, Peter van Lingen, opent de jaarlijkse ledenvergadering en vertelt daarbij enkele bijzonderheden,
zoals het feit dat onze club deze maand al 35 jaar bestaat en dat we het ledenaantal van 150 inmiddels ruim zijn
gepasseerd. Tevens bedankt Peter de bestuursleden voor de fijne samenwerking, het afgelopen seizoen.
Aansluitend komt het verslag van de kascommissie (uit praktische overwegingen in de vergadering naar voren
gehaald) aan de orde en blijkt dat een controle van de bonnetjes door Max Nagtegaal niet heeft plaatsgevonden
omdat die niet voorhanden zouden zijn. Na een lange discussie stelt Gerard de Vries voor de kascontrole opnieuw
uit te voeren met 2 andere personen. Joop Wieten en Teun de Wit stellen
zich hiervoor beschikbaar en afgesproken wordt dat Gerard op korte termijn
een afspraak met de nieuwe kascommissie gaat maken. Desondanks ontvangt het 2e  lid van de eerste kascommissie,
Wim Oudenhuijsen, een applaus voor zijn inzet. De nieuwe kascommissie zal dus nog decharge aan de penningmeester moeten geven.
Na nog een vraag van een van de leden, geeft Gerard uitleg en geeft tevens een toelichting betreffende de
geldstromen binnen de club en zegt dat het de bedoeling is om het vermogen niet al te veel te laten oplopen
en de gelden te gebruiken voor de clubactiviteiten.

Vervolgens worden de notulen van de vorige ledenvergadering ongewijzigd goedgekeurd.
Peter begint nu aan zijn 2e  jaar als voorzitter en geeft aan dat hij na bijna 10 jaar een bestuursfunctie te hebben bekleed,
zijn functie wel wil overdragen. 
Hierop volgend wordt het jaarverslag 2018-2019 ongewijzigd goedgekeurd.
Peter vraagt de aanwezigen om een minuut stilte, nadat hij even heeft stilgestaan bij het overlijden van 4 clubleden,
de afgelopen tijd.
Kascommissie 2019-2020: hiervoor kunnen zich leden aanmelden.
Begroting 2019-2020: werd niet verder besproken, aangezien deze al eerder in de vergadering aan de orde kwam.
Samenstelling bestuur: deze blijft het komende jaar ongewijzigd. Het voorstel van een van de leden is, om een
mogelijke opvolger van de voorzitter een poos (zonder stemrecht) mee te laten lopen, om aan diens nieuwe functie te wennen.
Het team Lief en Leed zal het komende jaar onder leiding van Mieke Andriessen staan (Mieke is tevens coördinator).
De overige teamleden zijn: Christine van Lingen, Trudi de Ruijter, Ines Esveld de Olasolo, Els Konings en Geertje de Bruijn (NL).

Hierna geeft Peter van Lingen aan welke activiteiten er het komende jaar op het programma staan. Vanwege de
veelheid worden deze hier niet vermeld, maar deze worden uiteraard tijdig in de nieuwsbrieven vermeld.
  De overige vaste activiteiten:
- De 2 wandelgroepen worden doorgaans geleid door Peter van Lingen en Ed Hempenius.
- Tennissen is op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur: gespeeld wordt op de tennisbaan van San Juan
   tegenover Carrefour. Contactpersonen: Jan en Lisette via WhatsApp (een groepsapp), tel. +32 498 48 42 75.
- Golf wordt gespeeld op de golfbaan Bonalba, elke vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur o.l.v. Guus van Zoest.
- De klaverjasclub speelt elke maandagochtend van 11 tot 13 uur bij Bar Gines op de rotonde van Bonalba o.l.v. Lenie de Wit.
- De leesclub kent (nog?) geen vaste dagen en tijden en gaat o.l.v. Mieke Andriessen: hier zijn nieuwe leden ook welkom.
- Jeu de Boules: er wordt elke woensdag om 13:30 uur gespeeld o.l.v. Jan van der Elst en Bob de Graaf. Locatie:
  Strand van El Campello, tegenover de “kuil” bij de haven.
- Schilderen o.l.v. Norma van Elburg. Diverse dagen, in overleg met Norma.

Nieuwe statuten

Gerard de Vries legt aan de leden uit waarom de statuten worden
aangepast.
- Er komt officieel adres van de club.
- Er komt een bankrekening op naam van de NCA.
- Er wordt een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten

Bij de rondvraag komen enkele zaken aan de orde, zoals
- Al dan geen activiteiten op de zondag
- Of er een bestemming is voor een goed doel
- Of er klaverjassers voor de maandagochtend zijn
Tenslotte sluit Peter van Lingen de vergadering en bedankt de 55
aanwezige leden voor hun aanwezigheid en positieve bijdrage in
deze ledenvergadering  -  Ed Hempenius.voor meer (prive foto,s ga naar de fotopagina)