Ledenvergadering 15 november 2017

De ledenvergadering die traditioneel jaarlijks wordt gehouden,had dit keer een speciaal tintje omdat
onze voorzitter Philip de Bruijn aanwezig was waar door velen niet op was gerekend omdat hij nog herstellende is van zijn ziekte.
Philip richt rond de klok van half twaalf het woord tot de 50 aanwezige leden en heet iedereen van harte welkom.
Hij bedankt als eerste het bestuur voor de taken die zij hebben waargenomen tijdens zijn afwezigheid en hem
steeds op de hoogte hebben gehouden van het reilen en zeilen van de club.
Dan wil hij iedereen bedanken die hem tijdens zijn ziekte blij hebben verrast met zoveel belangstelling door emails,
telefoontjes en kaartjes. Hij vindt dit hartverwarmend en het heeft hem erg goed gedaan in de periode van
herstel. Hij vertelt dat hij dit seizoen weinig aanwezig kan zijn i.v.m. de nabehandeling die hem gedurende een half
jaar bezig zal houden, wat inhoudt dat het bestuur nog een tijdje zonder de voorzitter verder moet, waarin hij het
volste vertrouwen heeft. Na dit betoog krijgt hij een groot applaus en geeft Philip het woord aan Peter van Lingen,
die Philip tijdelijk vervangt en Peter bedankt Philip voor zijn mooie betoog en begint de vergadering om ook de
bestuursleden Johan Konings en Mieke Andriessen te bedanken voor de fijne samenwerking.
Peter deelt mede dat de poging om nieuwe ideeën of activiteiten aan te boren bij de leden d.m.v. de oproep op het
prikbord niets heeft opgeleverd, wat best teleurstellend is.
Daarom heeft het bestuur besloten om bij het ingaan van het nieuwe seizoen nog een poging te ondernemen om een
enquête te houden, met de hoop dat hier meer uitkomt. De enquête is vooral bedoeld om te weten wat de leden willen,
daarom is respons heel belangrijk, en men kan tevens laten zien dat men zich betrokken voelt bij de club.
De notulen en jaarverslag worden ongewijzigd goedgekeurd.
Peter vraagt om 1 minuut stilte omdat 2 leden zijn overleden in het afgelopen seizoen, Henny Spee en Margreet
van Munster-van Dijk, zij worden op deze wijze herdacht.
Daarna komt het financiële gedeelte van de agenda aan de beurt en Peter geeft het woord aan Evelien Kamperman
van de kascommissie. Evelien zegt dat de kascontrole is uitgevoerd op 23 oktober en dat alles in orde is bevonden.
Zij benadrukt dit met de woorden dat het er perfect uitzag en vraagt daarom om een verdiend applaus voor onze
penningmeester. Evelien Kamperman geeft decharge aan de penningmeester. (Onze penningmeester had vandaag
2 petten op tijdens deze vergadering)
Peter gaat nog verder met tekst en uitleg over de begroting en er volgen nog wat discussies, waar men in de
volgende notulen meer over zal lezen.
Voor de benoeming van de kascommissie heeft Wim Oudenhuijsen zich opgegeven en zal de nieuwe kascommissie
voor het nieuwe seizoen bestaan uit Teun de Wit en Wim Oudenhuijsen.
Over de begroting van het seizoen 2017-2018 werd nog een positieve discussie gevoerd, die ook in de komende
notulen uitgebreider komt te staan. Wel het jaarlijks terugkerend probleem van het innen van de contributie, waar
er vorig jaar 75% was betaald is het nu pas 50% Aangekomen bij benoeming bestuur en het team van lief en leed.
Peter bedankt eerst Joop Wieten en Meinaard Veen voor hun inzet om de website op peil te houden.
Over het aanblijven van het huidige bestuur vraagt Peter of deze op dezelfde wijze door mag gaan en dit wordt
bevestigd met een luid applaus.

Het huidige bestuur gaat op dezelfde wijze door en bestaat uit;
- Philip de Bruijn, voorzitter.( nu tijdelijk afwezig vanwege herstel)
   En Peter van Lingen vervangt Philip de Bruijn in deze periode.
- Johan Konings, 1e secretaris
- Mieke Andriessen, 2e secretaris
- Peter van Lingen, penningmeester


Bij het team van lief en leed staat o.l.v. Mieke Andriessen, en bestaat uit
- Mieke Andriessen, tevens coördinator
- Nikki v.d. Broek
- Geertje de Bruijn, (Nederland)
- Christine van Lingen
- Els Konings, gebied regio Alicante- Guardamar -Hondon

Plannen van het bestuur voor het komende seizoen.
Voor de planning van het nieuwe seizoen is het meeste reeds bekend en verwijs ik naar de website
en de nieuwsbrieven waarin alles vermeld staat. Ook vind je op de website de recente flyers terug en deze geeft alle
informatie over de activiteiten. Wel kwam Joop Wieten met de vraag om i.p.v. een eindejaarlunch een themafeest te
houden. Joop belooft hierover terug te komen met suggesties naar het bestuur.
Peter bedankt ook Lenie de Wit voor het binnenhalen van vele kleine sponsors voor de club.
Van de rondvraag maakt Teun de Wit gebruik om de stille krachten, zo hij dat noemt, achter Philip en Peter te
bedanken en vraagt hiervoor een applaus. (gaat hier over de dames Geertje de Bruijn en Christine van Lingen)
Wordt nog opgemerkt dat achter Johan en Mieke ook stille krachten zitten t.w. Els en Kees.
Joop Wieten geeft aan dat de website ook gebruikt mag worden om artikelen te koop aan te bieden en dit dan met hem direct te regelen. (Website wordt hier voor aangepast) Aan het eind gekomen van een zeer interessante vergadering was het inmiddels 13.00 uur en Peter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.
Philip de Bruijn neemt dan toch nog even de microfoon over en bedankt Peter voor het in goede banen leiden van deze boeiende jaarvergadering.

Johan Konings